Przyjmujemy pacjentów z uprawnieniami:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -

Polityka prywatności

Uprawnienia:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -

Polityka prywatności strony internetowej CM Credomed

Centrum Medyczne Credomed  kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo danych osobowych. Mając powyższe na uwadze i  zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne Credomed sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu ul.Traugutta 14, NIP: 1182092125, zwany dalej Credomed.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem iodo@credomed.com lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane pozyskane za pomocą plików cookies:

  • za Państwa zgodą w celach marketingowych
  • za Państwa zgodą w celach analitycznych

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe na potrzeby promocji CM Credomed będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody lub zaprzestania korzystania z witryny credomed.com, a w szczególności zmiany ustawień cookies.

VI. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom i instytucjom z którymi współpracujemy w celu realizacji interesów firmy.

Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy reklamowe.

Aktualny rejestr instytucji, którym powierzamy Państwa dane może zostać Państwu udostępniony po przesłaniu zapytania do inspektora danych osobowych w ciągu maksymalnie 30 dni.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

  • Przekazanie danych za pomocą plików cookies ma charakter dobrowolny

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie przetwarzania Państwa danych osobowych możemy podejmować decyzję sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania w celu jak najlepszego świadczenia usług dla Państwa.