Przyjmujemy pacjentów z uprawnieniami:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -

Regulamin zakupu usług online

Uprawnienia:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -

Regulamin zakupu usług CM Credomed online

Zakup usług online CM Credomed prowadzony jest przez Centrum Medyczne Credomed z siedzibą w Błoniu przy ul. Traugutta 14.

KRS: 0000463465, NIP: 1182092125, REGON: 146688351

Niniejszy Regulamin skierowany jest do pacjentów i przedsiębiorców Centrum Medycznego Credomed korzystających z usług świadczonych w formie teletransmisji.

I. Definicje

 1. Pacjent– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 3. Sprzedawca – Centrum Medyczne Credomed – CM Credomed z siedzibą w Błoniu przy ul. Traugutta 14.
 4. Zakup usług online CM Credomed – możliwość zakupienia online usług poprzez stronę internetową Centrum Medycznego Credomed. Niektóre usługi (np. e-recepta) dostępne są tylko dla osób będących już wcześniej pacjentami CM Credomed, którzy osobiście potwierdzili swoją tożsamość w siedzibie CM Credomed.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach świadczenia usług online), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin zakupu usług online.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Pacjenta lub przedsiębiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi lub Usług ze Sprzedawcą.
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie credomed.com umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usług do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Koszyk – element oprogramowania strony, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości zamawianych usług.
 10. Usługa – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między pacjentem lub przedsiębiorcą a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Pacjentem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

II. Kontakt ze sprzedawcą

05-870 Błonie, ul. Traugutta 14

tel. 22 350 07 07

email: rejestracja@credomed.com

III. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz numeru telefonu i adresu email, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie

IV. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Pacjentem lub przedsiębiorcą a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez pacjenta lub przedsiębiorcę Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w serwisie zakupu usług online zgodnie z pkt.III Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  • Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, usługa zostanie dostarczona przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  • W przypadku zamówienia usług o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – czas dostawy liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

V. Prawo odstąpienia od umowy

Pacjent może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od złożenia zamówienia tylko i wyłącznie wtedy kiedy usługa nie została zrealizowana tj. przed uzyskaniem konsultacji medycznej, bądź przed wystawieniem e-recepty.

W celu skutecznego odstąpienia od umowy pacjent musi przesłać z adresu email podanego w czasie składania zamówienia oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed wykonaniem usługi i przed upływem 14 dni od złożenia zamówienia.

VI. Reklamacja i gwarancja

W przypadku niewłaściwej realizacji usługi reklamację należy zgłosić pisemnie na adres CM Credomed. Sprzedawca ustosunkuje się w terminie do 14 dni do wniesionych zastrzeżeń.

Nie zrealizowanie recepty w terminie nie jest podstawą do uznania reklamacji.

VII. Dane osobowe w sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. firmy zewnętrzne świadczące usługi dla Sprzedawcy takie jak: firmy IT, firmy doradcze, firmy księgowe, firmy świadczące usługi medyczne w imieniu Sprzedawcy
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.